Siirry sisältöön

Jos et menesty niin kuin haluaisit ja pystyisit, se johtuu yksinkertaisesti siitä, ettet ole määritellyt tavoitteitasi riittävän selkeästi.”

Paul J. Meyer, LMI:n perustaja

Tavoitteista Tuloksiin Pori Energiassa

Esimies ei opi johtamaan pelkän teorian pohjalta, vaan tarvitaan konkreettisia malleja, joita aletaan kokeilla käytännössä.

Pori Energia tuottaa energiaa, muun muassa sähköä ja kaukolämpöä sekä rakentaa niiden infraa toimialueellaan. Kaikkien sähköyhtiöiden tavoin toimintaan kohdistuu muutospaineita alan vaatiessa entistä enemmän ketteryyttä ja nopeaa reagointia – kilpailukyvyn vahvistamista. Yhtiössä on käynnissä useita suuria strategisia kehitysprojekteja merkittävästä voimalaitosinvestoinnista viiden sähköyhtiön yhteisten myynti- ja palveluyhtiöiden perustamisvalmisteluihin ja moniin järjestelmäuudistusprojekteihin. Lisäksi tapahtui eläköitymisen johdosta toimitusjohtajavaihdos lokakuun alussa.

Tukea muutoksen johtamiseen

Henkilöstöltä vaaditaan tällaisessa tilanteessa paljon. Esimiesten tehtävä on toteuttaa yrityksen strategiaa käytännössä, tulkita siinä määritellyt tavoitteet ja toimintalinjaukset arjen tehtäviksi ja valinnoiksi. Silloin tarvitaan hyviä valmiuksia, kykyä ja varmuutta esimiestyöhön. Henkilöstöpäällikkö Sari Pertola-Kupiainen ja hallintopalvelupäällikkö Päivi Kankaanpää halusivat tarjota esimiehille tukea näiden käytännön ominaisuuksien ja taitojen kehittämiseen ja käynnistivät yhteistyön LMI:n johtajuusvalmentaja Hanna Tuomisen kanssa. Sari ja Päivi ovat tyytyväisiä löydettyään paikallisen toimijan kumppanikseen. ”Yhteinen sävel löytyi Hannan kanssa helposti.”

Toisto tuo tulosta

Sari ja Päivi arvostivat sitä, että LMI:n valmennuksessa todella pureudutaan esimiestyön olemukseen. Valmennuksen jaksotus pidemmälle aikavälille on tehokasta ja säännöllisellä frekvenssillä toteutettu valmennus tukee parhaiten jatkuvan kehittämisen käynnistymistä. Molemmat näkevät, että vain näin saadaan kaikki sitoutumaan muutokseen. Esimiestyöllä on suora yhteys henkilöstön motivaatioon. Jos esimiehen tuki puuttuu, puuttuu paljon muutakin.

Jokainen alainen on yksilö

”On tärkeää, että ymmärretään ihmisten erilaisuus ja johdetaan jokaista yksilönä. Välillä on hyvä herätellä tarkastelemaan omia toimintatapoja. Muuten mennään helposti vanhoja latuja eikä nähdä omia kehittämiskohtia ja haasteita, jotka kuitenkin muuttuvat ajan myötä. Nykyään on entistä tärkeämpää tukea ihmisten yksilöllisyyttä. Onkin hyvä yhdessä pohtia, miten sitä toteutetaan käytännössä. Mitä tarkoittaa yhdenvertaisuus tai tasapuolisuus? Miten parhaiten hyödynnetään osaamista? On tärkeää tunnistaa kullekin ihmiselle kussakin hetkessä parhaiten sopiva itsenäisyyden taso: kuka on valmis ottamaan enemmän vastuuta, kuka taas tarvitsee enemmän tukea?”, toteaa Sari.

Tarvitaan rohkeutta ottaa vaikeitakin asioita puheeksi

”Tavoitteista Tuloksiin -valmennus on antanut valmiuksia esimiestyöhön. Se on tarjonnut itsevarmuutta myös haastavampien tilanteiden ratkaisemiseen, ja keskusteluissa on syntynyt konkreettisia malleja ja mm. tapoja uudenlaiseen, avoimempaan ja positiivisempaan kommunikaatioon. On paljon tilanteita, joissa helposti tukeudutaan henkilöstöhallinnon apuun. HR tukee mielellään varsinkin silloin, jos tilanne on jotenkin kärjistynyt ja tarvitaan puolueetonta tahoa mukaan keskusteluun. Tilanteiden kärjistyminen on mahdollista välttää hyvällä esimiestyöllä, kun esimies ymmärtää oman asemansa ja roolinsa ja tiedostaa oman toimintansa vaikutukset. Tätä ymmärrystä valmennus on selvästi lisännyt”, kertoo valmennuksessa itsekin mukana ollut Sari.

Itseluottamus tuo varmuutta esimiestyöhön

Muun muassa varhaisen välittämisen malli herättää usein kysymyksiä. Näissä tilanteissa ollaan tekemisissä herkkien asioiden kanssa ja helposti pelätään seurauksia, jos toimitaan väärin.  Tieto ja kokemus tuovat varmuutta ja tässä valmennuksessa on nyt jaettu paljon hyviä kokemuksia. Kaikki osallistujat ovat saaneet tästä paitsi uusia ajatuksia, myös tukea omille näkemyksilleen ja luottamusta esimiestyöhönsä.

Yhtenäiset toimintatavat – tasaisesti laadukasta esimiestyötä

”Tavoitteemme oli myös yhtenäistää esimiesten toimintatapoja, jotta kaikki työntekijät tuntisivat saavansa tarvitsemansa tuen ja tulevansa kohdelluksi oikeudenmukaisesti. Haluamme näin kehittää esimiestyötä, jotta se olisi tasalaatuista ja jotta kaikki esimiestyöhön kuuluvat tehtävät, myös hallinnollinen puoli, hoidettaisiin hyvin. Olemme keskustelleet valmennuksissa paljon myös pelisäännöistä ja asenteista. Esimiehellä on iso rooli motivaation ja hyvän hengen ylläpitämisessä. Näitäkin asioita on ollut hyvä työstää yhdessä ja tarttua yhteisiin kehittämiskohtiin”, toteavat Sari ja Päivi. ”Huomaa, että tämä materiaali on todella harkittu ja toimiva paketti, joka etenee juuri oikeassa järjestyksessä asia- ja toimintakokonaisuudesta seuraavaan. Se pistää tekemään pieniä muutoksia asia kerrallaan”, pohtii kehitysinsinööri Jussi Järvinen, yksi valmennuksen osallistujista.

Konkreettisia tuloksia

Valmennus on vielä käynnissä, mutta jo nyt on näkyvissä, että ryhmissä on tunnistettu joitakin tuottavuutta haittaavia käytäntöjä, joita on joukolla lähdetty muuttamaan. Kun useampi ihminen tarttuu yhtaikaa samaan ongelmaan, saadaan muutoksia aikaan. Yhteinen tahto toimintojen kehittämiseksi on vahvistunut ja on löytynyt uusia keinoja viedä ikuisiksi ongelmiksikin koettuja asioita eteenpäin hyvässä hengessä. Yhteistyö eri osastojen välillä on parantunut ja ajankäyttö tehostunut, kun priorisointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. ”Moni on ryhdistäytynyt tekemään pitkään lykkäämiään harmittavia asioita kuntoon”, kertoo valmentaja Hanna Tuominen.

 

#LMI #muutosjohtaminen #johtamisen kehittäminen#esimiestyö#kommunikaatio#esimiesvalmennus

Pienryhmä Pori Energiassa